Ponuka výučbových programov pre školy | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ponuka výučbových programov pre školy

Deti si občas určite zaslúžia „zmenu prostredia“. Návšteva nového, „neokukaného“ miesta, nové vnemy, zážitky, alebo inou formou podané informácie, to všetko čaká v Ekocentre SOSNA ☺

Ekocentrum SOSNA, Prírodná záhrada a Hobití dom poskytujú ideálny priestor pre výučbové programy a exkurzie. Unikátne ekologické stavebné postupy a materiály, ukážky, ako sa dá zdravo stavať z hliny a slamy, zelená strecha, toaleta ktorú netreba splachovať pitnou vodou, prírodné jazierko, bylinková záhrada, recyklované ihrisko, ukážky funkčného využitia obnoviteľných zdrojov energie aj dažďovej vody... toto a mnoho ďalších zaujímavostí čaká na deti, žiakov, študentov a pedagógov, ktorí sa môžu naučiť niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, etike a estetike.

Programy sú určené deťom MŠ, ZŠ a SŠ.

.........................................................................................................................................................

 

Ide sa do lesa

Zážitkový program v teréne (lesy a lúky v blízkosti obce)

V programe spolu s deťmi oživíme staré detské hry v prírode - hádzanie žabiek, fúkanie na steble trávy, plazenie sa v tráve, váľanie sudov... Program je zameraný na hravé spoznávanie prírody a jej zložiek. Viac o programe sa dozviete t: http://sosna.sk/content/pr-ru-

Určené pre: ZŠ, vek 7 – 13 rokov

Trvanie 4 - 6 hod.

 

Zážitkový program v Prírodnej záhrade ako doma

Deti dostanú na začiatku zoznam 20 úloh, ktoré im hravou formou priblížia živú aj neživú prírodu. Potom sa rozpŕchnu po Prírodnej záhrade v Ekocentre a sami si plnia vymenované úlohy. Na záver deti v kruhu porozprávajú svoje zážitky z plnenia úloh, čo videli, čo cítili a čo našli na záhrade, v lese, na lúke. Súčasťou programu sú aj pohybové aktivity v prírode, zamerané na rovnováhu, ohybnosť, jemnú aj hrubú motoriku, tímovú prácu.

Určené pre: 1. st. ZŠ

Trvanie : 2 hodiny

 

Krajina našej dlane

Spolu s deťmi sa pozrieme „umeleckým okom“ na krajinu, ktorá nás obklopuje. Priblížime deťom krajinu okolo nich pomocou prírodných materiálov, maľby, hudby a spevu, rytmiky ale aj relaxácie s príbehom. Pozrieme sa na krajinu mikropohľadom mravčeka, aj pohľadom obra obrovského.

Určené pre: MŠ, 1. st.ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Naboso s deťmi

Budeme zažívať svoje nohy trošku inak. Ako a prečo chodiť naboso? Dá sa nohami kresliť? Dá sa nohami hladkať? Naše nohy nás nesú každý deň, urobíme im radosť v poznávaní dotykov, vôní, materiálov, krajiny. Reflexné zóny a naše telo sa nám poďakujú.

Určené pre: MŠ a 1. a 2. st. ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Ako sa nám narodila úroda

Čaká nás príbeh o semienkach, ktoré našli všetko čo potrebujú k životu, spoznávanie rozmanitých chutí, vôní, tvarov. Vytvoríme si spolu krásne hlineno - semiačkové srdiečka, budeme rozprávať o dôležitosti záhrady a hliny pre zdravie detí. Vedeli ste že dotyk s hlinou lieči? Viete, že záhrada pomáha hyperaktívnym deťom?

Určené pre: MŠ a 1.st ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Život v jazierku i pri ňom.

Deti sa môžu bezprostredne zoznámiť s vodnými rastlinami, rybami, či vodným hmyzom. Čo všetko potrebujú k životu a čo nám dávajú, to zažijeme cez hry aj omaľovánky. Ako sa mení žubrienka na žabu, alebo čo do jazierka nepatrí a prečo?

Určené pre: MŠ a prvý stupeň ZŠ

Trvanie : 2 hod

 

Ako žijú stromy a rastliny - mokraď, lužný les

Myslíte si, že výprava do pralesa je s vašimi žiakmi dnes nemožná? No ak prídete k nám a spoločne objavíme kúsok takého pralesa. Urobíme si výpravu do blízkej mokrade, kde sa deti poučne zahrajú na objaviteľov. Zmapujeme kúsok lužného lesa, objavíme nové a staré stromy, rastliny, či živočíchy. Prostredie poskytne priestor na environmentálne hry, oddych aj bezprostredný zážitok tohto ohrozovaného biotopu.

Určené pre: 1. a 2. stupeň ZŠ

Trvanie: 4 hod

 

Ľadová tvár

Interaktívny program, ktorý sa venuje klimatickým zmenám. Zahŕňa niekoľko aktivít, pri ktorých študenti pracujú v skupinách, a spoločne riešia úlohy. Pozrieme sa spoločne na to, či náš každodenný život vplýva na klimatické zmeny, či ovplyvňuje život ľudí a charakter krajiny v iných štátoch a podnebiach. Uvidíme lokálny a globálny pohlaď na tému a zistíme naše osobné postoje k možným zmenám konania. Program podporuje otvorené myslenie, kritické myslenie, myslenie v súvislostiach. Určené pre: 2. st. ZŠ a SŠ

Trvanie: 2 - 4 hodiny

 

Dom s teplým kabátom

Najlepšia energia je tá ušetrená! Interaktívny program o energii, alternatívnych izolačných materiáloch, o tom, ako a kde použiť ovčiu vlnu, rozomletý papier, technickú konopu, ale aj o tom, či nás slama môže ohriať. Zahráme sa na prieskumníkov a budeme pátrať po tom, ako sa môže dom zatepliť materiálmi, ktoré sú zdravé a lacné a ako s energiou narábať šetrne.

Určené pre: 2. st. ZŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Harmónia vzorov prírody

Program ponúka precítenie a pochopenie prírodných vzorov, ktoré tvoria základné kamene nášho prírodného prostredia, a ktoré už tisícročia slúžia ako inšpirácia pre umelcov, stavbárov, architektov, dizajnérov a remeselníkov. Deti počas aktivity tieto vzory pozorujú a samy tvoria svoje originálne riešenia. Vnímanie jednoduchosti a krásy prírodnín otvára deťom cestu i k vnímaniu estetiky okolitého sveta.

Určené pre: prvý a druhý stupeň ZŠ, SŠ

Trvanie: 1,5 - 2 hod

 

Krajina ako obraz človeka

Cieľom programu je vyjasniť si základné estetické pojmy na príklade krajiny. Vyjasnenie pojmov „chaos", „usporiadanosť" a „harmónia". Pochopenie prepojenia vzhľadu krajiny a stavu spoločnosti, vrátane vplyvu estetiky prostredia na zločinnosť a bezpečnosť. Prostredníctvom názorných a hravých príkladov pozitívnych a negatívnych vplyvov človeka na estetickú rovinu krajiny, pochopia deti význam vytvárania udržiavania harmonického a pekného prostredia.

Určené pre: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Čo je dobré? Úvod do environmentálnej etiky

Jednoduché a zrozumiteľné vyjasnenie si definície pojmov „čo je dobré" a „čo je zlé" . Vysvetlenie základov a významu environmentálnej etiky a morálky. Čo je to dobrý čin vo vzťahu k prírode a krajine a príklady dobrých a zlých činov v praxi. S pomocou konkrétnych príkladov bude vyjasnené, že čo je zlé a čo je dobré pre človeka aj pre krajinu a prírodu a teda aj pre človeka a spoločnosť.

Určené pre: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Cestujeme a spoznávame svet inak

Ponúkame geografiu podanú inšpirujúcim spôsobom, prostredníctvom premietania a rozprávania o cestovaní „inak". Cestovanie a turizmus do exotických krajín na jednej strane zvyšuje štátny príjem, na druhej strane často prispieva k ničeniu miestnej kultúry, architektúry, prírody a medziľudských vzťahov. Program ukazuje konkrétne negatívne dopady masového turizmu, ale aj príklady ako je možné cestovať a tráviť dovolenky tak, aby človek neškodil, ale naopak, aspoň trocha pomáhal. Výber krajín z ponuky: India, Gruzínsko, Kazachstan, Maroko, Turecko, Krym.

Určené pre: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie: 2 hodiny

 

Cestujúce potraviny

Cieľom aktivity je vypočítať uhlíkovú stopu potravín, ktoré kupujeme a vysvetliť súvislosti medzi pôvodom nakupovaných potravín a množstvom vypúšťaných skleníkových plynov. Vysvetlené budú aj súvislosti medzi uhlíkovou stopou a klimatickými zmenami. Zároveň bude vysvetlený ekologický, ekonomický a sociálny význam miestnych potravín. Okrem uhlíkovej stopy si ukážeme aj „vodnú kalkulačku“, ktorá vypočíta množstvo spotrebovanej vody pre jednotlivé potraviny a vysvetlíme si súvis medzi nedostatkom vody v niektorých krajinách a spôsobom pestovania a spracovania potravín.  Ukážeme si, ako môžeme zmenšiť našu ekologickú stopu.

Určené pre: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Trvanie: 2  hodiny

 

Nakoľko zelená je moja štvrť?

Toto cvičenie umožní študentom zistiť, koľko priestoru zaberá infraštruktúra určená pre automobily v ich okolí. Podporuje ich pri pochopení významu verejnej zelene a v úvahách, ako urobiť svoju okolie zelenším.

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

 

Autá, suroviny a náš život

Na Slovensku sa ročne predá omnoho viac nových áut (96085), než ako sa  narodí detí (57883). 

Áut je naozaj veľa, a zdá sa, že ich bude ešte viac. Výhody áut sú asi každému jasné. Ale aká je odvrátená stránka automobilovej kultúry? Aký dopad majú autá na prírodu, životné prostredie, medziľudské vzťahy, verejné priestranstvá, bezpečnosť a zdravie ľudí?  Odpovede na  tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v rámci našich nových vzdelávacích programov, zameraných mimo iné aj na rozvoj kritického myslenia.

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

Na bicykli do školy!

Bicyklovanie do školy je environmentálne vhodný spôsob dopravy, ktorý znižuje negatívny vplyv dopravy a používanie automobilov. Cvičenie podporuje študentov, aby sa podelili o svoje názory o bicyklovaní a aby diskutovali o spôsoboch, ako zlepšiť podmienky na bicyklovanie.

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

 

Koľko stojí toto auto?

Toto cvičenie predstaví študentom koncept externalít (vplyv tovarov alebo služieb na ostatných ľudí, mimo tých, ktorí ho používajú) a podporí ich pri zvážení negatívnych externalít používania automobilov a automobilového priemyslu.

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

 

Pozor! Krehký systém!   

Cvičenie zamerané na rozvoj systémového myslenia žiakov, na chápanie súvislostí v rámci nejakého systému, na chápanie spätných väzieb medzi príčinami a dôsledkami – to všetko na príklade spoločnosti, ktorá je príliš jednostranne orientovaná na automobilový priemysel.

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

 

Osloboď sa od auta   

Toto cvičenie umožní študentom premýšľať o spôsoboch, ako presvedčiť ľudí, aby sa vzdali životného štýlu závislého od auta. Vtipne ich motivuje k tomu, aby zmenili svoje životy a obmedzili používanie automobilov.

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

 

Cirkulárna ekonomika

Množstvo odpadov neustále rastie a človek má občas pocit, že tie odpady nás už zahltia. Stále viac sa preto hovorí o spoločnosti bez odpadov, alebo o cirkulárnej ekonomike. Čo to je „obehová ekonomika“, ako je možné opätovne využívať odpady v najrôznejších oblastiach, od stavebníctva, až po šperky. Ako je možné podnikať tak, aby nevznikali žiadne odpady, ale naopak sa už jestvujúce odpady zhodnocovali, a mnoho ďalších tém

Určené pre: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

Trvanie: 2 hod.

 

Domy pre budúcnosť (exkurzia)

Ekocentrum SOSNA je príkladom nízkoenergetickej a ekologickej budovy, na ktorej si ukážeme možnosti zatepľovania lacnými, zdravými a dostupnými prírodnými materiálmi, ako aj možnosti znižovania spotreby pitnej vody a energie v domácnosti a ďalšie súčasti ekologického staviteľstva. Najlepšia energia je ušetrená energia!

Určené pre: 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ, učiteľská verejnosť

Trvanie: 2 hodiny

 

V prípade iných požiadaviek pre Vás radi pripravíme výučbový program na mieru.

Objednávky a rezervácie termínov: Silvia Szabóová, silvia.sosna@gmail.com, mobil: 0904 951 139

Tags: 
Image: