Zelená Stopa - Základné informácie o projekte | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Zelená Stopa - Základné informácie o projekte

Projekt je zameraný na posilnenie miestnej energetickej a potravinovej sebestačnosti rodín a komunít pomocou svojpomocnej realizácie úsporných, energeticky efektívnych príkladov, ktoré prispejú k účinnému znižovaniu produkcie skleníkových plynov. Aktivity zah?ňajú zhotovenie nízko nákladových, ekologických zariadení ktoré využívajú slnečnú energiu alebo šetria drevo, šírenie zručností týkajúcich sa ekologických stavebných techník v rámci nízkoemisného domčeka a založenie plôch pre svojpomocné pestovanie plodín vo viedieckych aj mestských podmienkach. Skúsenosti získané počas kurzov pri budovaní prototypov sa budú ďalej šíriť medzi cieľovými skupinami, vrátane sociálne slabých skupín. Praktickou realizáciou riešení, tréningami, vytvorením informačných materiálov a Open space databázy na webe poskytneme užitočné nástroje pre šírenie spôsobov na znižovanie ekologickej stopy.

Problémy, ktoré chceme v projekte riešiť a ktoré súvisia s rastúcou závislosťou domácností od vonkajších vstupov:

• nedostatok funkčných ukážok cenovo prístupných ekologických obydlí,

• chýbajúce zručnosti pre posilnenie sebestačnosti domácností

• chýbajúce príklady pre organické pestovanie v mestskom prostredí

• chýbajúce funkčné zariadenia ktoré by motivovali napr. sociálne slabých alebo ľudí bez domova k ekologickej zmene svojich zvyklostí pri varení na ohni

• nedostatok funkčných príkladov a návodov na svojpomocné zhotovenie zariadení pre zabezpečenie energie pre varenie a ohrev teplej vody sociálne slabým skupinám ale aj ďalším záujemcom.

Základné informácie o projekte v anglickom jazyku :

Project is aimed to strength local energy and food self-sufficiency of families and communities through self-help implementing saving , energy-efficient examples that contribute to the effective reduction of greenhouse gas emissions . Activities include making low-cost , clean facilities that use solar energy or conserve wood , dissemination skills relating to green building techniques in the low-emission small house and land for the establishment of self-help crops in rural and urban settings . Experience gained during the course in building prototypes will be disseminated among target groups , including socially disadvantaged groups . Practical implementation solutions , training, information materials and creating space Open Database on the Web provide useful tools for disseminating ways to reduce the ecological footprint .

The problems that we deal with in the project and the related growing dependence on external inputs households :
• lack functional demonstration of affordable green housing ,
• Lack of skills to promote self-sufficiency of households
• lack of examples for organic growing in an urban environment
• Lack of functional devices that motivate such . underprivileged and homeless people to change their habits green when cooked on the grill
• lack of working examples and instructions to construct a crude device to provide energy for cooking and water heating underprivileged groups as well as other interested parties

Hlavný cieľ projektu:

Posilnenie energetickej a potravinovej sebestačnosti vidieckych a mestských komunít pomocou realizácie energeticky efektívnych príkladov, ktoré prispejú k znižovaniu produkcie skleníkových plynov.

1. Čiastkový cieľ projektu:

Vybudovanie piatich alternatívnych energetických zariadení ktoré budú názorne demonštrovať účinné spôsoby znižujúce skleníkové plyny. Aktivita pozostáva z troch častí:

• Vybudovanie 5 alternatívnych energetických a ekologických zariadení:

solárna pec, splyňovacie piecky a raketová piecka, solárna chladnička a parabolický prietokový ohrievač.

• Tréningová časť k navrhnutým zariadeniam formou kurzov

• Šírenie príkladov dobrej praxe:

Databáza riešení pre Zelenú stopu - v spolupráci s Nórskym partnerom vytvorená a pravidelne dopĺňaná webová databáza s fukčnými príkladmi (inšpiráciami) dobrej praxe zo Slovenska, Nórska aj z celého sveta, podporujúcimi miestnu udržateľnosť a sebestačnosť.

2. Čiastkový cieľ projektu:

Domy s nízkou ekologickou stopou - naučiť a šíriť ekologické stavebné techniky, ktoré výrazne znížia uhlíkové stopy užívateľov. vybudovať na našom pozemku tzv. „Hobití domček“ s troma novými ekologickými prvkami. Tento inšpirujúci pilotný objekt bude postavený až na niekoľko málo výnimiek výlučne z miestnych prírodných materiálov (hlina, piesok, kameň, drevo), ktoré majú minimálnu uhlíkovú stopu. Domček bude zasypaný hlinou, ktorá bude tvoriť ideálnu masu pre zabezpečenie vhodnej klímy a pre umožnenie kumulácie tepla počas vykurovacieho obdobia, čím sa zníži množstvo dodávanej energie na minimum. Nízkorozpočtová, inšpirujúca vzorová stavba bude postavená na základe už vypracovaného projektu jednoduchou technikou Earthbags a Earthships, ktorá sa na Slovensku zatiaľ nepoužila. Nízkoenergetický objekt so samonosnou vegetačnou strechou, prikrytý nav?šenou zeminou a vyhrievaný tzv.Trombeho stenou bude slúžiť pre vzdelávacie a tréningové aktivity. Trombeho stena využíva slnečné žiarenie na vykurovanie, má vyššiu účinnosť premeny a využitia slnečnej energie ako pri kolektoroch, nižšie tepelné straty.

Súčasťou budovy bude hlinená Raketová pec na varenie a vykurovanie. Stavbu budeme stavať pod vedením skúsených majstrov, tak aby sa účastníci kurzov naučili používať rôzne staro-nové technológie, ktoré sa im môžu v živote zísť.

3. Čiastkový cieľ projektu:

Pestovanie pre podporu sebestačnosti. Aktivita pozostáva z troch častí:

• Vybudovanie troch komunitných mestských záhrad

• Kurzy pre mestské aj pre vidiecke komunity - prečo a ako organicky pestovať, zelenina bez chémie, ovocie a vinič, zakladanie vyvýšených záhonov, slnečných pascí, pareniská, kompostovanie. Tým napomôžeme k úspešnému pestovaniu bez chémie v 20 vidieckych a mestských záhradách.

• Šírenie príkladov dobrej praxe cez „Open space“ Databázu riešení pre Zelenú stopu na webe.

Priebežné výsledky projektu za obdobie od začiatku realizácie do 30. 9. 2013

Výsledky z realizácie aktivít v rámci 1. čiastkového cieľa projektu:

Solárna chladnička - funkčná demoverzia zhotovená z dvoch veľkorozmerných kvetináčov a piesku, v období júl - august 2013. V súčasnej dobe testované zariadenie je k dispozícii v Ekocentre SOSNA. Na realizácii sa podieľal Daniel Šlosár, ktorý zariadenie vytvoril a v prípade záujmu a v čase exkurzií, workshopov a iných aktivít Ekocentra prezentuje návštevníkom zariadenie ako modelový príklad svojpomocne zhotoviteľných, nízkorozpočtových energetických alternatív.

Slnečná sprcha - prietokový solárny ohrievač - zrealizovaný jeden kurz - termín: 31. 8. 2013, počet účastníkov 10. Práce na slnečnej sprche - solárnom ohrievači pokračujú aj naďalej. Je zrealizovaná prvá fáza, počas ktorej bolo zhotovené samotné teleso kolektora s ohrievacou hadicou a momentálne sa stavia drevená konštrukcia Solárnej sprchy. Prietokový solárny ohrievač je umiestnený v ekocentre SOSNA. Ako pri solárnej chladničke aj solárnu sprchu zhotovuje Daniel Šlosár, s pomocou dobrovoľníka Juraja Hrušku, ktorý v prípade záujmu a v čase exkurzií, workshopov a iných aktivít Ekocentra prezentuje návštevníkom zariadenie ako modelový príklad svojpomocne zhotoviteľných, nízkorozpočtových energetických alternatív.

Splyňujúce piecky prototyp zariadenia je zostrojený a umiestnený v Ekocentre Sosna. Návštevníci väčších akcií (workshopy) mali možnosť vidieť ako sa na nich varí (priamo jedlo, ktoré bolo návštevníkom podávané) a aký je praktický systém využitia. Zároveň sa piecky pravidelne prezentujú účastníkom exkurzií a učebných prgramov, ako príklad nízkorozpočtových energetických alternatív.

Parabolický ohrievač zariadenie je vybudované a osadené v areáli v Ekocentra SOSNA, je k dispozícii na jeho prezentáciu záujemcom a návštevníkom centra. V nedávnom čase bolo možné návštevníkmi zariadenie odskúšať na prípravu ich jedla (napr. opekanie špekáčikov).

Výsledky z realizácie aktivít v rámci 2. čiastkového cieľa projektu:

Hobití dom - za letné obdobie pod vedením lektorov Štefana Szabó a Róberta Mergeščíka bolo zrealizovaných 10 jeden až trojdňových workshopov budovania Hobitieho domu – Domu s teplým kabátom. V rámci aktivity boli dokončené hlinené nosné múry (technikou Earthbags) a dokončená hrubá stavba zazemneného Hobitieho domu. Pod vedením skúseného tesára bola dobudovaná prvá fáza venca na spevnenie strechy stavby, ako aj rámy pre osadenie dverí a okna. Stavba bola v daždivom období prekrytá vodeodolnými fóliami. Počas septembra-októbra bola na stavbe vybudovaná strešná - zrejme jej tá najzaujímavejšia časť – výstavba tzv. recipročnej / samonosnej strechy. Recipročná strecha je veľmi zaujímavá konštrukcia, tiež známa ako strecha Mandala, ktorá sa používa od dvanásteho storočia v čínskej a japonskej architektúre a ktorá vyzerá ako roztvorený vejár, kde sa jednotlivé trámy vzájomne podopierajú. V poslednom období je táto strecha stále populárnejšou pri ekologických stavbách, najmä typu „rounhouse“ (kruhový dom), na Slovensku je však prakticky úplne neznáma. Dobrovoľníci pod odborným vedením pracovali s guľatinou a priučili sa starým, tradičným spôsobom práce s drevom. Priebežne podľa potreby stavby bol dokupovaný materiál a nástroje. Práce vyvolali aj záujem médií, ktoré priebeh prác propagovali.

Počas reportovaného obdobia prebiehali potrebné pravidelné pracovné stretnutia so stavbyvedúcim a expertmi na jednotlivé stavebné techniky.

Propagácia k workshopom bola realizovaná prostredníctvom facebooku Ekocentra Sosna a internetovej stránky www.sosna.sk.

Trombeho stena – v rámci výstavby stien Hobitieho domu je využitý ďalší alternatívny konštrukčný systém, ktorého idea vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii späť do miestnosti. V spodnej a hornej časti steny boli do stien zamurované prieduchy (6 ks trubiek), ktoré sú súčasťou systému Trombeho steny, ktorý bude zhotovený Danielom Šlosárom po dokončení stavby domu.

Výsledky z realizácie aktivít v rámci 3. čiastkového cieľa projektu:

Podľa plánu aktivít boli približne každý štvrtok organizované tzv. Záhradnícke štvrtky – aktivita, ktorá bola verejnosti vopred propagovaná ako možnosť, ako zmysluplne stráviť čas prácou v záhrade Ekocentra pod odborným vedením s ukážkami alternatívnych spôsobov pestovania a starostlivosti o stromy, zeleninu a ovocie a bylinky. Odborne Záhradnícke štvrtky viedol Martin Kolník - záhradný architekt, záhradník a pestovateľ Ekocentra. Workshopov sa počas prázdninového obdobia zúčastňovali aj celé rodiny s deťmi, čo bola pridaná hodnota, pretože do prác na záhrade boli deti prirodzene vťahované s rodičmi. Od polovice septembra už nebolo možné pravidelne organizovať Záhradnícke štvrtky – začal sa školský rok a zmenil sa denný harmonogram v rodinách, zároveň sa zmenilo počasie, ktoré nie je vždy vhodné na prácu v záhrade. Preto sú ďalšie aktivity na nasledujúce reportovacie obdobie smerované najmä ako prednáškové a semináre.

Ďalšou aktivitou, ktorá súvisí s projektom z Nórskych fondov bola intenzívna práca pri budovaní Komunitnej záhrady pri Výmenníku KVP v Košiciach. (Vysvetlenie - Výmenník – v rámci projektu EHMK Košice 2013 boli bývalé výmenníky tepla zrekonštruované a premenené na komunitné centrá). Pri Výmenníku KVP sa prirodzene sformovala skupina miestnych obyvateľov, ktorí mali záujem o pestovanie – zdravé, alternatívne, komunitné. Po spoločných stretnutiach so zástupcami Sosny bol vytvorený návrh budúcej prírodnej jedlej mestskej sídliskovej záhrady a potupne sa začalo s jej budovaním. Prínosné boli odborné ale aj praktické skúsenosti a informácie, ktoré boli prenesené z aktivít v záhrade Ekocentra do novej komunitnej záhrady. Vo Výmenníku sa stretávala skupina Prírodná záhrady každú stredu – tieto dobrovoľnícke aktivity sú organizované pracovníkmi Výmenníka po dohode v spolupráci s OZ SOSNA.

Informácie o spolupráci s partnerskou organizáciou

Partnerská organizácia Change the World je nezisková organizácia založená v nórskom Osle v roku 1997. Pracuje na vytvorení alternatívnych spôsobov života, v oblasti budovania udržateľných ľudských sídiel prostredníctvom participačných procesov a šíri informácie a nástroje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie sebestačnosti a samostatnosti. Podporuje a spolupracuje s miestnymi organizáciami s podobnými cieľmi v celej Európe, Latinskej Amerike a Afrike. Zameriava svoje úsilie v piatich hlavných oblastiach: Školenia a vzdelávanie, Technologické inovácie, Poradenstvo, Vytváranie väzieb medzi Severom a Juhom a Podpora budovania komunít. Organizácia má bohaté skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, akými sú : Permakultúra a dizajn eko-dedín, certifikované tréningy pre program Transition Towns, alternatívne ekonomiky, participačné procesy v komunitnom rozvoji, medializácia a riešenie konfliktov.

CHtW je členom medzinárodných sietí, akými sú: Global Ecovillage Network (GEN), Permaculture Network, Charta Zeme, Ecovillage Network of the Americas (ENA), Transition Town Network, Mládež v akcii, a iné. Má prístup k širokej škále konkrétnych a praktických skúseností a nízkonákladových riešení. CHtW je multidisciplinárny tím zložený z profesionálov v rozmanitých oblastiach a má viac ako 15 rokov skúseností s vývojom príkladov udržateľnosti a vytvárania riešení po celom svete.

Účasť Change the World ako partnera v projekte bude v troch aspektoch:

1. Tréneri a lektori na kurzoch a víkendovkách SOSNY, kde účastníkom posunú svoje know how o osvedčených postupoch v oblastiach: organická produkcia potravín na malých plochách, ekologické stavebné metódy, a účinné využívanie nízko emisných energetických systémov.

2. Návrh a realizácia "Open space" - Databázy riešení pre Zelenú stopu - obsahujúcej konkrétne riešenia a osvedčené postupy pre zníženie uhlíkových emisií a zmenšenie ekologickej stopy.

3. Konzultácie pre SOSNU, práca na participačných procesoch a tvorbe metodík v oblasti vzdelávania pre komunitné záhrady.

CHtW použije pri aktivitách nové, neformálne techniky a prostredníctvom participačných procesov pomôže zapojiť ľudí a budovať kapacity. Prospešné bude aj zdieľanie rozmanitých, účinných a kreatívnych vzdelávacích metód a postupov smerom k udržateľnosti, používaných v Permakultúre, osvedčených medzi členmi siete Ecovillage a pod.

Kontaktné informácie

Realizátor projektu: SOSNA, občianske združenie

Adresa: Okružná 17, 044 31 Družstevná pri Hornáde

Telefón: 055/625 19 03

Kontaktná osoba: RNDr. Silvia Szabóová

E-mail: silvia.sosna@gmail.com

Informácia o podpore

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny a z podpory programu The GEF Small Grants Programme.