Vyhrali sme prvú cenu! | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Vyhrali sme prvú cenu!

Nadácia Orange ocenila našu prácu v komunitnom rozvoji prvou cenou. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pri našej práci pomáhajú, podporujú nás a držia palce. Viac si prečítajte v pripojenenej tlačovej správe:

piaty ročník Ceny nadácie Orange
má svojich víťazov

Bratislava, 24. apríl 2014 – Nadácia Orange už po piaty raz udeľovala mimovládnym organizáciám prestížnu Cenu Nadácie Orange. V aktuálnom ročníku sa o ocenenie uchádzalo až 110 nominovaných, čo je historicky najvyšší počet. Odborná hodnotiaca komisia za dlhodobé pôsobenie a prínos v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja ocenila deväť mimovládnych organizácií. Okrem toho udelila v tomto ročníku aj jedno špeciálne ocenenie – Mimoriadnu cenu Nadácie Orange a tiež Cenu Nadácie Orange pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Ocenenia odovzdala Nadácia Orange na slávnostnom gala večere v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave. Piaty ročník udeľovania ocenení mal aj niekoľko noviniek. Okrem trojice ocenených v každej kategórii bola tentoraz udelená aj Mimoriadna Cena Nadácie Orange, a to Neziskovej organizácii Stopka, ktorej oblasť pôsobenia presiahla do všetkých oceňovaných kategórií. Nadácia Orange sa tiež rozhodla po prvý raz udeliť aj Cenu pre osobnosť za jej občiansku angažovanosť. Získal ju Marek Roháček, riaditeľ Občianskeho združenia Návrat. Dlhé roky sa zaoberá témou opustených detí s cieľom nahradiť inštitucionálnu starostlivosť umiestňovaním detí do náhradných, profesionálnych rodín. V Občianskom združení Návrat pôsobí Marek Roháček už od roku 1993 a intenzívne sa venuje rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám, sociálno-právnej ochrane detí, supervízii a manažovaniu organizácie, a tiež personálnemu rozvoju odborných pracovníkov. Sám má doma dve deti v pestúnskej starostlivosti.

„Ľudia, ktorí sa venujú takej náročnej práci, akou je práca v treťom sektore, si zaslúžia našu podporu a úctu. Aj prostredníctvom Ceny Nadácie Orange im chceme poďakovať za ich významný prínos pre spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby sa o týchto ľuďoch hovorilo, aj preto, aby sa mohli stať inšpiráciou pre ostatných a potvrdením, že ich práca má zmysel,“ približuje správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Cena Nadácie Orange každoročne putuje mimovládnym organizáciám v troch kategóriách – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Víťazi vo všetkých oblastiach aj v tomto ročníku vzišli z hodnotení odborných komisií. V každej kategórii získali organizácie na 1. mieste okrem morálneho ocenenia svojej práce aj finančnú odmenu 8 000 eur, organizácie na 2. mieste odmenu vo výške 5 000 eur a ocenení na 3. mieste získali po 2 000 eur.

Kategória vzdelávanie

Víťazom Ceny Nadácie Orange za rok 2013 za dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania sa stalo Občianske združenie EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského. Ocenenie získalo za dlhodobé a všeobecne prospešné služby, systematické úsilie o pozitívne zmeny v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie občanov so sluchovým postihnutím a hluchoslepotou.

2. miesto získala Nezisková organizácia TANDEM za skvalitňovanie systému, kultiváciu podmienok na vzdelávanie mimo školského prostredia, ako aj motiváciu k získavaniu nových zručností v systéme vzdelávania.

3. miesto patrí Centru environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. za snahu riešiť systémové zmeny v školskom prostredí a komplex inovatívnych vzdelávacích projektov s rôznymi cieľovými skupinami.

Mimoriadna cena Nadácie Orange

Nadácia Orange v tomto ročníku ocenenia udelila aj jedno špeciálne ocenenie. Na základe rozhodnutia odbornej komisie si ho odniesla Nezisková organizácia Stopka. Komisia ocenila jej dlhodobú otvorenosť a snahu vytvárať príležitosti pre integráciu prostredníctvom originálnych metód neformálneho vzdelávania s dopadom na rozvoj komunity a tiež presah činnosti organizácie do všetkých oceňovaných kategórií. Od Nadácie Orange získala Stopka, n. o. za tento prínos finančnú podporu vo výške 3 000 eur.

Kategória komunitný rozvoj

Cenu Nadácie Orange za rok 2013 v oblasti komunitného rozvoja získalo Občianske združenie SOSNA. Putovalo mu za pôsobenie v oblasti posilnenia miestnej sebestačnosti, v propagácii miestnych bio potravín, zakladaní prírodných a komunitných záhrad, realizáciu prírodných stavieb a vôbec v oblasti využívania miestnych zdrojov.

2. miesto získala Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová, o. z. za to, že prispieva k rozvoju obecného spoločenstva spoluvytváraním diela, ktoré urobilo výrazné brázdy v ponímaní vzťahu konkrétneho človeka k rozvoju a propagácii svojej lokality.

3. miesto patrí Občianskemu združeniu Ulita za jeho angažovanosť v mestských komunitách, kde reaguje na potreby jej obyvateľov a napomáha vo zveľaďovaní lokality, ktorá má na verejnosti negatívny obraz.

Kategória sociálna inklúzia

V oblasti sociálnej inklúzie získala Cenu Nadácie Orange za rok 2013 Agentúra podporných služieb n. o. Žilina za cieľavedomosť pri uplatňovaní princípov komunitnej práce (využívanie verejných zdrojov pôsobiacich v okolí), rozvoj partnerstva s užívateľmi služieb, s rodinnými príslušníkmi, s úradníkmi a inými občanmi v komunite.

2. miesto v tejto kategórii získala organizácia Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Slovensko za podporu integrácie občanov z vylúčených rómskych lokalít a snahu otvoriť odbornú diskusiu o tejto téme.

3. miesto získala Nezisková organizácia Áno pre život za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Viac informácií o Cene Nadácie Orange nájdete aj na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri hlavné oblasti – sociálna integrácia znevýhodnených skupín, vzdelávanie a regionálny rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zriaďovateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.