Tlačová správa: Škola inteligentnej energie | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Tlačová správa: Škola inteligentnej energie

Škola inteligentnej energie
Stredoškolské energetické poradenské agentúry budú prezentovať svoje riešenia pre klientov 28. apríla 2015.
V Košiciach predstavia svoje riešenia energeticky úsporných opatrení pre svojho klienta a budú hodnotení odbornými poradcami. Škola inteligentnej energie na báze obnoviteľných zdrojov energie – to je heslo medzinárodného projektu Story line approach, na Slovensku manažovaného občianskym združením SOSNA.


Začala sa medzinárodná spolupráca ktorá sľubuje nielen získanie nových praktických skúseností , ale tiež pravdepodobne zvýši úspešnosť žiakov pri hľadaní budúceho zamestnania. Projekt nesie názov Story line approach a v rámci neho stredné školy prakticky riešili a posudzovali pálčivé energetické problémy svojho klienta. Pre rok 2015 sa ním stala Materská škola v Kostoľanoch nad Hornádom. Najúspešnejší riešitelia svoje návrhy riešení budú prezentovať na medzinárodnej konferencii v poľskej Legnici.

SAM_0638

Zámer projektu reaguje na vysoký dopyt stredných odborných škôl po možnosti prepojiť školskú teóriu s praktickými skúsenosťami študentov v študovanom odbore. V českom, slovenskom i poľskom školstve sú možnosti škôl v tomto smere zatiaľ pomerne obmedzené, hoci práve praktická skúsenosť študentov je najviac žiadaná na trhu práce a zvyšuje úspešnosť študentov pri hľadaní zamestnania. Cieľom projektu je , aby sa študenti čo najlepšie naučili riešiť problémy bezprostredne sa týkajúce študovaného odboru a získali skúsenosti, ktoré sa im môžu hodiť pri profesijnom uplatnení.
Riešiteľské tímy študentov spolupracovali s odborníkmi (u nás z TU KE) a pod ich vedením pracovali na energetických úsporách podľa zadania. Vyvrcholením projektu je konferencia , na ktorej budú pracovné skupiny prezentovať klientovi svoje závery a odporúčania vedúce k úsporám.

Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne, na ktorých sa študenti, ale aj ďalší účastníci naučia viac o solárnych alternatívach - solárnej sušičke ovocia, krabicovom solárnom variči, či zistia ako funguje slnečná sprcha alebo tzv. Trombeho stena využívaná na vykurovanie. Tohto roku si sami vyrobia solárnu sušičku z recyklovaných materiálov.
Na základe výmeny skúseností partnerských organizácií a vykonanej evaluácie bude inovovaná metodika pre spoluprácu škôl a firiem a tá bude ponúknutá SOŠ v Česku , Poľsku a na Slovensku.

A ako je to v praxi? V tomto roku si svoje poradenské energetické agentúry založili stredné odborné školy v Košiciach a na Orave:
Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
Stredná odborná škola technická Kukučínova Košice
Stredná odborná škola Nižná
Stredná priemyselná škola Strojnícka 2, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského, Košice

Stredoškolské poradenské agentúry pripravili pre svojho klienta riešenia zahŕňajúce rozumné využitie fotovoltaiky, solárnych kolektorov, zníženie spotreby energie zateplením prírodnými materiálmi.

Partneri:
SEVER, stredisko ekologickej výchovy, nezisková organizácia venujúca sa environmentálnej výchovy, Česká republika, Zielona Akcja je občianska mimovládna nezisková organizácia z Poľska

Informácie: Silvia Szabóová, 0904 951139
www.sosna.sk

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie.
Tento materiál reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto materiáli.

Poradenská práca bola zrealizovaná
V rámci projektu Story line approach
podporeného z programu Leonardo da Vinci
Program celoživotného vzdelávania, podporeného Európskou komisiou,
ktorý realizuje o.z.SOSNA.

Image: