Tlačová správa – 2. rok projektu Story line approach | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Tlačová správa – 2. rok projektu Story line approach

Projekt Story line approach, na Slovensku manažovaný občianskym združením SOSNA, vstúpil do druhého roku svojho fungovania. Šesť pracovných skupín z piatich stredných škôl na Slovensku bude riešiť energetické, ekonomické a environmentálne problémy pre klienta.

Spolu s koordinátorom projektu, českou organizáciou SEVER a poľským partnerom Zielona Akcja pokračuje medzinárodná spolupráca ktorá sľubuje nielen získanie nových praktických skúseností, ale tiež zvýši úspešnosť žiakov pri hľadaní budúceho zamestnania.

V rámci projektu Story line approach pracovné skupiny z piatich vybraných stredných odborných škôl z východného a stredného Slovenska prakticky riešia a posudzujú konkrétne praktické energetické problémy pre svojho klienta – MŠ v obci Kostoľany nad Hornádom. Najúspešnejší riešitelia sa zúčastnia medzinárodnej konferencie v Poľsku, kde budú prezentovať svoje riešenia pre klienta.
Zámer projektu reaguje na vysoký dopyt stredných odborných škôl po možnosti prepojiť školskú teóriu s praktickými skúsenosťami študentov v študovanom odbore. V českom, slovenskom i poľskom školstve sú možnosti škôl v tomto smere zatiaľ pomerne obmedzené, hoci práve praktická skúsenosť študentov je najviac žiadaná na trhu práce a zvyšuje úspešnosť študentov pri hľadaní zamestnania. Cieľom projektu je , aby sa študenti čo najlepšie naučili riešiť problémy bezprostredne sa týkajúce študovaného odboru a získali skúsenosti, ktoré sa im môžu hodiť pri profesijnom uplatnení .
Riešiteľské tímy študentov budú hľadať možnosti energetických úspor pre budovu Materskej školy a hľadať najoptimálnejšie ekonomické a ekologické riešenia tohto problému. Pracovné skupiny budú spolupracovať s odborníkmi z Technickej univerzity v Košiciach, ktorí im poskytnú odborné konzultácie.

Vyvrcholením projektu bude záverečná konferencia, na ktorej budú pracovné skupiny prezentovať klientovi svoje riešenia, závery a odporúčania vedúce k úsporám energie a financií a k ochrane životného prostredia.


RNDr. Silvia Szabóová
koordinátorka projektu
silvia.sosna@gmail.com
0904951139

Partneri:

SEVER, stredisko ekologickej výchovy, nezisková organizácia venujúca sa environmentálnej výchovy, Česká republika,
Zielona Akcja je občianska mimovládna nezisková organizácia z Poľska

Projekt je financovaný Európskou úniou z programu Leonardo da Vinci.