Storyline Approach | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Storyline Approach

SOSNA rozbehla nový projekt pre stredné školy. Spolu s koordinátorom projektu, českou organizáciou SEVER a poľským partnerom začala medzinárodná spolupráca ktorá sľubuje nielen získanie nových praktických skúseností , ale tiež pravdepodobne zvýši úspešnosť žiakov pri hľadaní budúceho zamestnania.
Projekt nesie názov Story line approach - cooperation between vocational schools students and the world of work , a školy v rámci neho stredné školy pomocou metódy tzv. dejovej línie budú prakticky riešiť a posudzovať pálčivé energetické problémy klientov. Najúspešnejší riešitelia sa zúčastní medzinárodnej konferencie.
Projekt bude prebiehať v dvoch kolách, začína v januári 2014 a končí v máji 2015 . Zámer projektu reaguje na vysoký dopyt stredných odborných škôl po možnosti prepojiť školskú teóriu s praktickými skúsenosťami študentov v študovanom odbore. V českom, slovenskom i poľskom školstve sú možnosti škôl v tomto smere zatiaľ pomerne obmedzené, hoci práve praktická skúsenosť študentov je najviac žiadaná na trhu práce a zvyšuje úspešnosť študentov pri hľadaní zamestnania. Cieľom projektu je , aby sa študenti čo najlepšie naučili riešiť problémy bezprostredne sa týkajúce študovaného odboru a získali skúsenosti, ktoré sa im môžu hodiť pri profesijnom uplatnení .
Samotná realizácia bude prebiehať tak , že oslovený klient zadá konkrétnu požiadavku týkajúcu sa úspor energie v jeho objekte. Riešiteľské tímy študentov budú spolupracovať s odborníkmi a pod ich vedením pracovať na energetických úsporách podľa zadania. Vyvrcholením projektu je konferencia , na ktorej budú pracovné skupiny prezentovať klientovi svoje závery a odporúčania vedúce k úsporám. Projekt bude prebiehať v dvoch kolách ( január - máj 2014 a november 2014 - marec 2015) . Z každej konferencie vzíde víťaz národného kola a tieto školy sa zúčastnia medzinárodného stretnutia.
Súčasťou projektu sú aj workshopy, na ktorých sa študenti, ale aj ďalší účastníci naučia vyrobiť solárnu sušičku, zostrojiť si krabicový solárny varič či zistia ako funguje parabolická sprcha a Trombeho stena.

Projekt bude zároveň prebiehať v troch krajinách. Na základe výmeny skúseností partnerských organizácií a vykonanej evaluácie bude inovovaná metodika pre spoluprácu škôl a firiem a bude ponúknutá SOŠ v Česku , Poľsku a slovenské.

Partneri:
Zielona Akcja je občianska mimovládna nezisková organizácia , ktorá sa cez 20 rokov venuje oblasti ekologického vzdelávaniaáu, ochrane prírody Organizácia má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávacích projektoch , asi 15 rokov spolupracuje s 50 školami a učiteľmi z Dolného Sliezska . http://www.zielonaakcja.pl/

SEVER, stredisko ekologickej výchovy, nezisková organizácia venujúca sa environmentálnej výchovy. Od 1994 sa venujú vzdelávaniu učiteľov, mládeže, ale organizujú aj spoločenské a kultúrne aktivity. Súčasťou práce je aj environmentálnu poradňu a publikačná činnosť.
http://www.sever.ekologickavychova.cz

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej únie.
Za obsah týchto webových stránok zodpovedá výlučne autor. Webové stránky nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.

Plagáty a pozvánky na stiahnutie


Vyhodnotenie projektu StoryLine Approach

Príklady solárnych technológií, ktoré si môžete vyrobiť aj u seba doma

http://sosna.sk/content/trombeho-stena
http://sosna.sk/content/krabicov-vari
http://sosna.sk/content/sol-rna-chladni-ka-0
http://sosna.sk/content/sol-rny-parabolick-var
http://sosna.sk/content/sol-rna-su-i-ka-na-ovo

Tags: