Pozvánka na panelovú diskusiu | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Pozvánka na panelovú diskusiu

Vážení priatelia,
pozývame Vás na prvú ODBORNÚ PANELOVÚ DISKUSIU zo série odborných akcií v rámci prípravy novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR s pracovným názvom "Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?" Spolu s ďalšími hosťami panelu (zástupca vedenia rezortu školstva SR, riaditeľ Nadácie propagujúcej inštitút zodpovedného podnikania, riaditeľ/ka základnej/strednej školy, zástupca siete environmentálne-výchovných organizácií Špirála, zástupca/-kyňa akademickej obce zodpovednej za prípravu budúcich pedagógov) sa pokúsime nájsť odpovede na otázky:

 Sú absolventi základných a stredných škôl environmentálne vzdelaní? Vedia kriticky myslieť? Osvojili si potrebné environmentálne vzorce správania?

 Je environmentálna výchova na Slovensku koncepčná?

 Sú školy pripravené odolávať tlakom marketingových kampaní?

 Patria na školy spotrebiteľské súťaže, marketingové kampane a PR aktivity súkromných či verejných firiem a inštitúcií?

 Sú pedagógovia pripravovaní a pripravení pracovať s negatívnymi príkladmi a vzormi v prospech cieľov environmentálnej výchovy?

 Kde je hranica medzi dobrými/zlými či vhodnými/nevhodnými spôsobmi spolupráce škôl a firiem?...

Panelová diskusia sa uskutoční pondelok 9. júna 2014 od 18.00 - 20.00 hod. v Bratislave pravdepodobne v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a. Miesto realizácie ešte včas potvrdíme.

Potvrďte, prosím, Vašu (ne)účasť mailom najneskôr do 31. mája 2014 na medal@changenet.sk

S pozdravom,

Richard Medal

predseda Špirály

Kategoria: