Nos na dobré nápady | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Nos na dobré nápady

Ako aktívne a tvorivo meniť veci k lepšiemu

Máš nápad? Nehodíme ťa do vody, ak nevieš plávať. Plávať so svojimi nápadmi sa naučíš s ľuďmi rovnakej vlnovej dĺžky.

 

Ak máš chuť byt súčasťou tímu mladých tvorivých ľudí,

prihlás sa na bit.ly/nosnanapady

Obratom :)

Počet miest je limitovaný

V prípade ďalších otázok kontaktujte silvia.sosna@gmail.com, alebo 0904 951 139

 

Projekt je venovaný  mladým dobrovoľníkov pre oblasť tzv. eko-sociálnych podnikov. Pripravené sú tri typy aktivít

Workshopy

odborné vzdelávacie bloky a 

prírodné festivaly.


Kto má záujem sa pridať, naučí sa:
* organizovať workshopy a festivaly, založené na princípoch a hodnotách eko-sociálneho podnikania
* získa praktické aj teoretické skúsenosti s tvorbou a rozpracovaním nápadu, zapojením ľudí, získavaním financií a podpory
* naučí sa postaviť  hlinenú pec na vzácnu čiernu keramiku
* bude súčasťou tímu, ktorý pripravuje prírodné a kultúrne festivaly
* oboznámi sa s fungujúcimi príkladmi eko-sociálneho podnikania
(ďalej ESP) na Slovensku a v zahraničí, s ich princípmi a hodnotami.
* Zistí, či tento spôsob života bude sedieť ako základ pre vlastnú budúcnosť

Aktivity

  1. Workshopy pre tvorivých dobrovoľníkov

Na workshopoch sa účastníci projektu naučia previesť do praxe to, o čom sa celý čas vzdelávali na seminároch – základy ESP. Všetko v spolupráci so supervízorom a lektormi.
V rámci projektu budú organizované dva typy workshopov:

— workshopy SOSNY, kde účastníci pomôžu pri príprave a organizácii (workshop výstavby starovekej pece na čiernu keramiku a workshopy na festivale Babie leto).


— Druhý typ workshopov bude náplňou záležať na nápadoch dobrovoľníkov. Spoločne  si vyberú 4 nápady, oslovia lektorov, urobia propagáciu, nakúpia materiál a workshopy aj uskutočnia.

  1. "Nos na dobré nápady" ( supervízia )

Základom tejto aktivity je príprava, vedenie a mentoring úťastníkovpri príprave a realizácii vlastných workshopov.
Supervízor bude účastníkov projektu viesť v priebehu celého projektu ku práci na ich vlastnom projekte, pomáhať im prepájať poznatky, nadobudnuté na seminároch s praxou na workshopoch a festivale. Bude zároveňa pomáhať riešiť otázky a nejasnosti, spojené s teóriou a praxou ESP, ako aj fungovaním a vedením podnikov a organizácií. To umožní sledovať a podporovať vývoj a postup účastníkov v ich práci a zároveň usmerňovanie a korigovanie chýb.
Po vytvorení skupín účastníkov a začiatku práce na príprave vlastných workshopov bude

  1. Dávame o sebe vedieť – odborný kurz

Ide o odborný seminár, na ktorom sa dobrovoľníci oboznámia s rôznymi možnosťami propagácie a zapojenia, a naučia sa vytvárať jednoduché a efektívne kampane pre nimi navrhované workshopy.

Dobrovoľníci graficky a obsahovo navrhnú, vytvoria, vytlačia a budú šíriť rôznymi cestami rôzne propagačné materiály pre workshopy a festival – napríklad propagačné materiály ku čiernej keramike a ku kurzom tvorby keramiky, či pre festival Babie leto. Vytvoria tlačové správy a krátke články, reportáže, fotografie a videá ku jednotlivým aktivitám.

Takto sa naučia nielen tvorbe propagačných materiálov ale aj základom marketingu a propagácie organizácie a jej činnosti.

  1. Odborné vzdelávacie bloky pre vzdelávanie dobrovoľníkov

Základom je 5 jednodňových seminárov – ide o odborné vzdelávacie bloky, na ktoré bude naväzovať využitie nadobudnutých znalostí na workshopov.
Témy blokov:
— Čo sú eko-sociálne podniky, aké sú ich princípy, hodnoty a piliere, príklady úspešných ESP
— Ako pripraviť a organizovať workshopy. V rámci tohto seminára sa účastníci oboznámia s jednotlivými praktickými krokmi pri príprave workshopov.
— Propagácia: seminár zameraný na propagácie jednotlivých zložiek práce – hľadanie dobrovoľníkov, propagáciu samotnej udalosti, a zaznamenávanie a spracovanie výsledkov práce.
— Metódy vyhodnocovania uskutočniteľnosti, udržateľnosti a efektivity. Na tomto seminári sa účastníci naučia pretvárať svoje nápady do uskutočniteľnej podoby.
— Práca s dobrovoľníkmi ako súčasť práce MVO. Na tomto seminári sa účastníci naučia princípy zapojenia, motivácie a práce s dobrovoľníkmi so zameraním sa na prínos, ktorý má dobrovoľníctvo pre chod organizácie, spoločnosť a pre dobrovoľníkov.

Doležitá je náväznosť jednotlivých seminárov na realizované workshopy. Vedomosti a zručnosti, ktoré účastníci na seminároch získajú priamo a v krátkom časovom odstupe využijú na workshopoch alebo na ich príprave pod vedením skúsených lektorov a supervízora.

6. Festival Babie leto  

Program festivalu Babie leto pozostáva ekologických, sociálnych a kultúrnych tém, prednášok, koncertov, workshopov pre deti aj dospelých a ďalších aktivít. Myšlienkou takto vystavaného programu je ukazovať ľuďom alternatívy, ktoré môžu použiť v každodennom živote – pri učení vlastných detí, hospodárení v domácnostiach, ekobývaní, starostlivosti o fyzické aj duševné zdravie. Na festivale budú prednášať lektori, ktorí svojou odbornou aj dobrovoľníckou prácou podporujú environmentálne, sociálne a kultúrne myšlienky. Ide o spôsob etického podnikania.

  1. Blok prednášok na Babom lete

V Ekocentre SOSNA bude na festivale Babie leto pripravený blok prednášok pre ľudí, ktorí majú záujem o ESP, vrátane dobrovoľníkov v projekte.
V prvej časti programu vystúpia zástupcovia viacerých ESP zo Slovenska s príspevkami o rôznych formách ESP, o jeho kladných záporných stránkach, o svojich osobných skúsenostiach s vedením takýchto podnikov.

V druhej časti vystúpia "naši" dobrovoľníci a predstavia, čo a ako sa naučili o ESP a zároveň predstavia návrhy svojich vlastných potenciálnych ES podnikov v oblastiach, ktorým sa venujú. Účastníci sa oboznámia s princípmi a hodnotami ES podnikania, získajú relevantné materiály a znalosti, týkajúce sa problematiky na Slovensku a v Európskej únii, súčasného stavu a potenciálu, možností ES podnikania a existujúcich mechanizmov jeho podpory.

Kto sa môže pridať

  1. Mladí ľudia od 16 do 30 rokov

Zručnosti nadobudnuté počas práce na praktických aktivitách aj teoretické znalosti, získané počas stretnutí a diskusií, pretavia do svojich návrhov workshopov, ktoré realizujú v priebehu projektu.

  1. Dospelí nad 30 rokov

Úlohou tejto skupiny je na jednej strane odborná pomoc pri vyhodnocovaní nápadov na workshopy a ich realizácie, a na druhej strane potenciálne partnerstvo a podpora pri realizácii návrhov ESP účastníkov projektu. Oslovení budú najmä podnikatelia a starostovia, prípadne zástupcovia mimovládnych alebo charitatívnych organizácií, ktorých oslovila myšlienka ES podnikania.

  1. Mladí ľudia od 16 do 30 rokov : so špecifickými potrebami

Toto je základná skupina, ktorá je cieľovou skupinou eko-sociálnych podnikov. Ide primárne o mladých nezamestnaných ľudí, znevýhodnených na pracovnom trhu.

Projekt je podporený z grantového programu Hodina deťom, Nadáciou pre deti Slovenska.

Kategoria: 
Image: