Škola pre život | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Škola pre život

Stredoškolské energetické poradenské agentúry budú prezentovať svoje riešenia pre klientov. 26. Júna 2014 v Košiciach predstavia svoje riešenia energeticky úsporných opatrení a budú hodnotení odbornými poradcami. Škola pre život – to je heslo medzinárodného projektu Story line approach, na Slovensku manažovaného občianskym združením SOSNA.

-------------------------------------------------------------------

Spolu s koordinátorom projektu, českou organizáciou SEVER a poľským partnerom začala medzinárodná spolupráca ktorá sľubuje nielen získanie nových
praktických skúseností , ale tiež pravdepodobne zvýši úspešnosť žiakov pri hľadaní budúceho zamestnania.

Projekt nesie názov Story line approach a v rámci neho stredné školy prakticky riešili a posudzovali pálčivé energetické
problémy klientov. Najúspešnejší riešitelia sa zúčastnia medzinárodnej konferencie.

Zámer projektu reaguje na vysoký dopyt stredných odborných škôl po možnosti prepojiť školskú teóriu s praktickými skúsenosťami študentov v študovanom
odbore. V českom, slovenskom i poľskom školstve sú možnosti škôl v tomto smere zatiaľ pomerne obmedzené, hoci práve praktická skúsenosť študentov je
najviac žiadaná na trhu práce a zvyšuje úspešnosť študentov pri hľadaní zamestnania. Cieľom projektu je , aby sa študenti čo najlepšie naučili riešiť
problémy bezprostredne sa týkajúce študovaného odboru a získali skúsenosti, ktoré sa im môžu hodiť pri profesijnom uplatnení .

Riešiteľské tímy študentov spolupracovali s odborníkmi (u nás z TU KE) a pod ich vedením pracovali na energetických úsporách podľa zadania. Vyvrcholením
projektu je konferencia , na ktorej budú pracovné skupiny prezentovať klientovi svoje závery a odporúčania vedúce k úsporám.

Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne, na ktorých sa študenti, ale aj ďalší účastníci naučia vyrobiť solárnu sušičku ovocia, zostrojiť si krabicový
solárny varič či zistia ako funguje slnečná sprcha alebo tzv. Trombeho stena využívaná na vykurovanie.

Na základe výmeny skúseností partnerských organizácií a vykonanej evaluácie bude inovovaná metodika pre spoluprácu škôl a firiem a tá bude ponúknutá SOŠ v
Česku , Poľsku a na Slovensku.


A ako je to v praxi? Poradenské agentúry na stredných školách v Košiciach a v Prakovciach pripravili pre svojich klientov riešenia zahŕňajúce rozumné
využitie fotovoltaiky, solárnych kolektorov, zníženie spotreby energie zateplením prírodnými materiálmi, ale aj návrhy pre využitie veternej energie –
napríklad vlastnoručne zhotovenú tzv. Savoniovu turbínu.


SOSNA, o.z.


RNDr. Silvia Szabóová

silvia.sosna@gmail.com

0904951139

Partneri:

SEVER, stredisko ekologickej výchovy, nezisková organizácia venujúca sa environmentálnej výchovy, Česká republika

Zielona Akcja je občianska mimovládna nezisková organizácia z Poľska