Klimatické záhrady pomáhajú klíme | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Klimatické záhrady pomáhajú klíme


Pod slovom „záhrada“ si rôzni ľudia predstavujú rôzne veci: niekto
trávnik pravidelne skosený tou najväčšou kosačkou, niekto pás pooranej
pôdy so zasadenými zemiakmi a iní zasa oddych uprostred voňavých
kvetov, chuť ovocia odtrhnutého zo stromu, pozorovanie vtákov a
motýľov, radosť z detských hier v tajomných kútoch, alebo čaj z
čerstvých liečivých bylín. Lenže, tak ako sa mení naša klíma, tak by sa
mali meniť aj naše záhrady.

Prečo práve záhrady? Pretože je to ten kúsok pôdy a prírody, na ktorý na
ktorý máme priamy dosah len my, to znamená – ako pristupujeme k záhrade,
tak pomáhame a škodíme klíme.

Preto sme začali hovoriť o „Klimatických záhradách“, ktoré zmenšujú
našu uhlíkovú stopu

a pomáhajú prírode.

Pripomeňme si základné pojmy

Adaptácia
znamená prispôsobenie sa zmeneným podmienkam v dôsledku zmeny klímy. Ide o
opatrenia, ktoré pomáhajú prispôsobiť sa dopadom a rizikám zmeny klímy,
alebo naučiť sa žiť so zmenou klímy.

Mitigácia
predstavuje opatrenia zamerané na zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny.
Taktiež sa často definuje ako minimalizácia vplyvov, ktoré by mohli zvýšiť
nepriaznivý vplyv očakávanej klimatickej zmeny.

Ide o opatrenia na zníženie množstva vypustených plynov vytvárajúcich
skleníkový efekt, zvýšenie schopnosti odbúravať oxid uhličitý z
atmosféry, posilnenie pohlcovania skleníkových plynov

(napr. rozširovaním lesov).

Čím viac mitigačných riešení uskutočníme teraz, tým menej adaptačných riešení budeme musieť robiť neskôr.

Modro zelené riešenia

Stále viac sa hovorí o tzv. modro-zelených riešeniach (blue and green
sollutions), pri ktorých sa obnovuje a posilňuje neoddeliteľné prepojenie
vody a zelene. Povedané slovami praktického človeka: sadiť stromy, kry a
trvalky, namiesto trávnika vytvoriť kvitnúcu lúku, pri odkvapoch vytvoriť
dažďové záhrady a miesto bazéna pekne veľké prírodné jazierko plné života.

Takáto záhrada má množstvo klimatických funkcií: obmedzením kosenia znížite
množstvo skleníkových plynov, dreviny a trvalky zachytia neporovnateľne
viac uhlíka než tráva, voda zlepšuje mikroklímu a prostredie sa stáva
nielen príjemnejším, ale aj ekologickejším.

Klimatické záhrady pomáhajú klíme

Je to aj názov projektu, ktorý sme pripravili pre učiteľov MŠ a ZŠ. V rámci
projektu sme pripravili pre učiteľov MŠ a ZŠ sériu školení environmentálnej
výchovy a vzdelávania v oblasti klimatických zmien. Programy budú môcť
následne realizovať s podporou o.z. SOSNA aj vo svojich školách.

Učiteľom poskytujeme kontinuálne vzdelávanie a metodiku v oblasti
klimatických zmien a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým
spôsobom tému nielen učiť, ale aj aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na
pozemkoch svojich škôl.

Na príklade záhrady Ekocentra SOSNA predstavíme a spoločne sa naučíme, ako
sa dajú vytvoriť tzv. klimatické záhrady s jednoduchými a účinnými
riešeniami, pomáhajúcimi klíme.

Spoločne vybudujeme dve tzv. dažďové záhrady, ktoré budú slúžiť ako ukážka
implementácie adaptačných opatrení a možnosti ich využitia pre zážitkové
vzdelávanie, výchovno-vzdelávacie účely, ale aj ako inšpirácia pre ďalšie
školy v rámci exkurzií.

Súčasťou podpory učiteľov je aj metodická príručka, kampaň “Klimatická
záhrada” a mobilné e-learningové aplikácie, vytvorené v rámci projektu,
budú nástrojmi zmeny správania a konania pre všetkých záujemcov. Najmä
kampaň na školách môže byť príležitosťou pre využitie tvorivosti žiakov pri
vyjadrení ich postojov k riešeniu klimatickej krízy.

Pedagógovia, zapojení do školy sa takto naučia nielen teóriu, ale aj prax
klimatických riešení, ktoré tak budú môcť ďalej šíriť.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho
fondu

Image: