Zážitková environmentálna a globálna výchova (Prešov) | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Zážitková environmentálna a globálna výchova (Prešov)

Termín: 19.06.2017
Čas: 9:00 – 14:00
Miesto: Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov
Lektor: RNDr. Silvia Szabóová, Ing. Štefan Szabó, o.z. SOSNA

Poďte s nami zažiť zážitkovú environmentálnu a globálnu výchovu. Zmena klímy, environmentálna spravodlivosť, práva prírody, biodiverzita, environmentálni migranti, strata biodiverzity a pod. sú vzájomne prepojené a týkajú sa nás všetkých. Skúsite si na vlastnej koži zažiť prepojenia medzi týmito fenoménmi odohrávajúcimi sa pred našimi očami. Čakajú vás inovatívne a zážitkové metódy, kritické, otvorené a systémové myslenie, ktoré budeme smerovať k aktívnemu občianstvu.

Program je postavený na práci v skupinách a spoločnom riešení úloh. V pripravených aktivitách, ale aj špeciálne vybraných videách sa pozrieme sa spoločne na to, či náš každodenný život vplýva na environmentálne problémy, či ovplyvňuje život ľudí a charakter krajiny v iných štátoch a podnebiach. Uvidíme lokálny a globálny pohlaď na tému a zistíme naše osobné postoje k možným zmenám konania.

Školenie je určené pre učiteľov rôznych predmetov na 2. stupni základných škôl a stredných škôl.

Cieľom školenia je podporiť učiteľov pri implementácii prvkov globálnej výchovy do vyučovania ako prierezovej témy, ktorá prechádza rôznymi vyučovacími predmetmi. Školenie prispeje k prehĺbeniu vlastných profesijných kompetencií pedagógov a predstaví metodiku pre rozvoj kompetencií žiakov a ich mobilizácii smerom k rozvoju aktívneho občianstva v globálnom pohľade.

Absolventi školenia dokážu efektívne rozvíjať osobnosti žiakov tak, aby žiaci:

  • získali komplexný pohľad na problematiku environmentálnej spravodlivosti;
  • pochopili príčiny a následky zmeny klímy a environmentálnej migrácie;
  • si uvedomili si súvislostí medzi vlastným konaním a globálnymi zmenami;
  • si vytvorili kritické postoje a zodpovedné správanie;
  • si aktivovali kreatívne myslenie a stratégie riešenia problémov.

Ďalšie vzdelávacie materiály a aktivity pre prácu so žiakmi nájdete na http://www.sameworld.eu/educational-platform/

Záväzné prihlášky posielajte na :
Erika.Frykova@mpc-edu.sk
alebo
silvia.sosna@gmail.com

obrázok: