Ponuka literatúry na rok 2016 | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Ponuka literatúry na rok 2016

Silvia Szabóová: Ekosystémové domino

Metodická pomôcka - hra pre školy, mimoškolské zariadenia ale aj pre všetkých, ktorí majú radi prírodu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Hra zahŕňa 5
ekosystémov ( zmiešaný les, polia a medze, mierne tečúce vody, ľudské sídla a skalnaté oblasti ) a krásne ilustrácie zvierat a rastlín. Deti ( ale i
dospelí ) si môžu zahrať 6 druhov hier a pomocou nich sa zoznámiť so zložitými vzťahmi v prírode a so základnými pojmami ekológie. Druhé vydanie. Cena: 2,80

Domové kompostovacie toalety

Plnofarebný obojstranný plagát/skladačka formátu B1.

Podáva prehľadný návod na výstavbu kompostovacej toalety v dome: kam ju umiestniť, aká má byť teplota v miestnosti, aký je postup pri výstavbe
kompostovacieho zásobníka, čo je to separačné záchodové sedadlo, ako zabezpečiť odvetranie zásobníka. Uvedená je príslušná legislatíva aj ekologické a
ekonomické výhody kompostovacej toalety. Z návodu sa dozviete aj čo robiť s tekutým odpadom. Publikácia obsahuje aj princípy a popis výstavby biologickej
čističky odpadových vôd (tzv. bio filtra). Cena: 2,70 €

Jana Šimonovičová: Doprava

Metodická príručka pre učiteľov základných škôl - Súbor pracovných listov pre žiakov základných škôl. Úlohou publikácie je poukázať na pozitívne i
negatívne stránky dopravy. Pomôže žiakom uvažovať o prínose aj o problémoch, ktoré prináša doprava do každodenného života. Publikácia pozostáva z dvoch
častí, z metodickej príručky pre učiteľov a z pracovných listov pre žiakov základných škôl. Cena:1,80 €

Ivana Pilhovičová, Alena Žideková: Energia

Teoretická a metodická príručka pre učiteľov a súbor pracovných listov.

Súbor pracovných listov je praktickým návodom ako žiakov naučiť šetreniu energie a hospodáriť s ňou čo najefektívnejšie. Cena:1,80€

Július Šréter, Slavomíra Vogelová: Ovzdušie

Publikácia je venovaná ovzdušiu alebo tiež atmosfére – teda plynnému obalu našej planéty. Je rozdelená na dve časti: metodickú príručku pre učiteľov a
pracovné listy pre žiakov. V metodickej príručke sú definované základné pojmy, týkajúce sa problematiky ovzdušia a tiež obsiahnutie tejto témy v učebných
osnovách základných škôl. Cena:1,80€

Blanka Ponížilová: Vodní čarování 1

Táto publikácia je kamarát do dažďa, pre zimné večery, kedy nie je veľmi možné vyraziť do prírody, plná hádaniek, hier, maľovaniek, vystrihovania a
informácií o vode, určená deťom, ktoré už trochu čítajú i hravým dospelým. Cena: 7,40€

Bill Mollison: Úvod do Permakultúry


Permakultúra je o navrhovaní trvalo udržateľných ľudských sídel. Je to prístup k životu, založený na etickom využívaní krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy,
rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktívnych komunít. V knihe nájdete:
energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu. Umiestnenie a dizajn domov, integrácia budov a rastlín, zdroje z domových
odpadov. Mestská permakultúra: dizajn záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy. Cena:15,00€

Zelený balíček

Multimediálna pomôcka pre učiteľov základných a stredných škôl zameraná na osobitné

aspekty ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. (Príručka, CD-ROM,

Videokazeta) Cena: 25,89 €

BIO Varenie – jednoducho, zdravo a chutne

Základné informácie o ekologickom poľnohospodárstve a biopotravinách a receptár s využitím bioproduktov a biopotravín. Tradično-netradičné recepty od
raňajok až po slávnostné jedlá na Vianoce, oslavy a pod. Cena: 2,20

G. Köteles -
Základy biozáhradkárčenia

Praktické rady ako pestovať zeleninu a ovocie bez postrekov, umelých hnojív a iných jedov. Publikácia je rozčlenená do 3 častí: Hlavné zásady, Pestovanie
vybraných druhov rastlín, Kalendár. Podrobne sa venuje bio pestovaniu, prechodu z klasického hospodárenia na bio, využívaniu zmiešaných kultúr,
kompostovaniu. Pri popise pestovania jednotlivých druhov zeleniny a ovocia sú uvedené ich špecifické podmienky. Kalendár uvádza zoznam prác počas roka, na
ktoré dobrý pestovateľ nesmie zabudnúť. Formát B5, počet strán 56. Cena: 2,80

Eko škola – ako začať, pokračovať a...ako neskončiť – Metodická príručka

Pomôcka k environmentálnej výchove plus rady a návody ako na to. Naučíte sa o umení facilitácie, o programe Zelená škola, motivácii, asertivite, o
vnútornej rovnováhe a o hodnotení úspešných programov v environmentálnej výchove. Aktualizácia osnov environmentálnej výchovy a vzdelávania, vylepšenie
systému environmentálnej výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách SR. Cena: 1,90

S. Pačenovský, S. Szabóová, Š. Szabó: Oživovanie krajiny: Spájanie príkladov trvalo udržateľného života v Karpatoch

Zvyšovanie biodiverzity a ekologickej stability v krajine, tradície, kultúra a ich vplyv na životné prostredie, trvalo udržateľné plánovanie rozvoja
mikroregiónu, ale hlavne konkrétne návrhy riešení environmentálnych problémov regiónu nachádzajúceho sa na okraji Karpát – to je obsahom jednotlivých
kapitol publikácie. Sú v nej podrobne rozobrané opatrenia na zníženie erózie, na podporu biodiverzity mokradí a vodných biotopov a na zvýšenie biologickej
diverzity poľnohospodárskej krajiny. Cena: 1,50

Poušť, Nebo Ráj – Sepp Holzer

Kniha pútavo rozpráva o obnove a revitalizácii krajiny ako s ňou pracovať, ako pracovať s vodou obnoviť zdroje vody a nevytvárať púštne krajiny našou
činnosťou ako zvelaďovať krajinu a ako hľadať cesty k danej krajine. Knižka je okrem s rozhovoru a návodu plná farebných fotografií a príkladov ako na to. Cena: 15

S. Szabóová, Š. Szabó, P. Urdová:
Živá záhrada

Kniha o dizajne prírodnej záhrady. Základy biopestovania, zdravá pôda , pomocníci zo živočíšnej ríše, prírodná záhrada v škole. Fotografie, príklady rady
ako na to. Cena: 5.5

Ruby K. Payne, Philip DeVol, Terie D. Smith: Mosty z chudoby

Kniha obsahuje stratégie pre profesionálov a komunity. Hovorí o definíciach a zdrojoch. O vzoroch a emocionálnych zdrojoch. O vnútornom kapitále, Zvyšovaní
pracovnej výkonnosti, o budovaní vzťahov s chudobnými. O zlepšovaní interných procesov organizácie, zlepšenie spolupráce medzi agentúrami. Chudoba,
závislosť, liečba a abstinencia. Cena:15 €

Sebestačnosť do vrecka

Praktické návody pre jednoduché a efektívne zariadenia, plné čistej energie. Návody ako si vyrobiť Slnečnú sušičku, Trombeho stenu, Parabolický varič,
Splyňovaciu piecku, Krabicový varič, Raketovú pec, Slnečnú chladničku Cena:2 €

Krátka príručka pre hospodárov – Pestovateľov semien

Brožúra, ktorá presvedčivým spôsobom a jasnými pokynmi uvedie hľadajúcich do umenia získavať si vlastné semená hospodárskych plodín. Najlepšie semená sú
tie, ktoré si človek sám dopestuje, pretože sú prispôsobené podmienkam pozemku. Cena: 3 €

Erwin Thoma: ...Viděl jsem tě rúst

Táto kniha je pre ľudí, ktorý hľadajú poznanie, ktoré bolo považované za stratené, poznanie o správnom zachádzaní zo stromami. Pre ľud, ktorí chcú zdravo a
ekologicky s drevom stavať, bývať a žiť a zanechať svojím deťom zdravé životné prostredie. Cena:9,5 €

Rudolf Čičák: Iba ho jednoducho žiť

Zamyslenie sa o tom, že každý má v moci sám sa rozhodnúť, ako bude žiť, lebo život má väčší rozmer než ten, ktorý vidíme ľudskými očami a že všetko má svoj
dobrý dôvod, ktorý nemusíme hneď vnímať, no vždy sa však ukáže. Cena 5,20 €

Naďa Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem nikoliv pánem

Autorka, vysokoškolská profesorka, je jednou z najuznávanejších propagátoriek „zelenej ekonomiky“. Kniha obsahuje výpravy za ekonomikou priateľskou k
prírode a človeku. Kniha o ekonomických, ale i kultúrnych a spoločenských štruktúrach. Cena 9,5 €

Ladislav Feierabend : Zemědělské družstevnictví v Českoslovesnku do roku 1952

Kniha rozpráva históriu družstiev od čias Rakúska - Uhorska na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, cez históriu družstiev v období 1918 - 1938 v
Československu, až po súčasné družstvá dnes. Cena: 7 €

Životné prostredie a naše globálne spoločenstvo

Manuál pre environmentálnu výchovu obsahuje príklady a vzory, ako pracovať so spoločenstvom a ako zavádzať ekológiu do praxe v bežnom živote. Cena 3,30 €

Oleg Šuk, Zuzka Šuková: O červenej Čiapočke ktorá tancovala s vlkmi

Príbeh o našej osamelosti. O porozumení a prekonaní strachu. O tom, že ozajstná láska znamená nechať tomu druhému priestor pre slobodné
rozhodovanie. Cena: 10 €

Jaroslav Kresánek, Jaroslav Kresánek ml.: ATLAS liečivých rastlín a lesných plodov

Atlas bylín a lesných plodov obsahuje podrobné návody kedy, ako a kde zbierať rastliny, ako aj návody, ako ich spracovať. Každá rastlina má plnofarebnú
fotiografiu plus grafická litokresbu. Kniha plná informácii ktorá sa dajú využiť pri liečbe prírodnou cestou. Cena 34 €

(Yu)konský zápisník - Martin Šóš

Tatranca Martina Notbúka Šóša odmalička lákalo dobrodružstvo a život severoamerických Indiánov. Trinásť rokov žil striedavo na Slovensku a v Kanade. Viac
ako rok žil s rodinou trapera hlboko v buši. (Yu)konský zápisník je jeho správa z cesty za naplnením chlapčenského sna o živote uprostred prírody. Je to
autentický pohľad na prácu wranglerov (pastierov koní) na kanadskom Yukone i na medziľudské vzťahy v prostredí, v ktorom "čo sa pohybuje príliš rýchlo,
neprežije". Od návratu na Slovensko sa Martin Notbúk Šóš snaží využiť skúsenosti získané v divočine na prežitie v džungli bratislavskej civilizácie. Cena: 8